lo
   
ro    

Visie

Organisaties krijgen in toenemende mate te maken met complexiteit en dynamiek. Door mondialisering en ontwikkelingen in communicatietechnologie vervagen de grenzen tussen organisaties en hun omgeving. "U weet niet meer waarvan u afhankelijk bent!" . Er is een toename aan kennis en kennisuitwisseling. Kennis wordt meer multidisciplinair, hetgeen de complexiteit vergroot.  
 
Het is als lopen over een water, waaruit golven op onvoorspelbare momenten opstijgen, om daarna weer weg te zakken: waar onder- en bovenstromen zich plotseling vermengen; waar je niet weet waar nieuwe bewegingen en golven ontstaan.  
De onzekerheid die dit met zich meebrengt kan alleen overwonnen worden als actoren met elkaar interacteren, houvast zoeken in samenwerking en gezamenlijk waarden en normen definiëren.

Chaos en orde zijn in onze opvatting geen tegenstellingen, ze liggen naast elkaar.  
 
Het gaat erom dat bij veranderingen het leren en het vernieuwen samen vallen in een interactief proces van actoren. Dit perspectief betekent het creëren van contexten en het ondersteunen van processen waarin actoren zelf vormgeven aan vernieuwingsprocessen. Kern is dat feedbackprocessen zichtbaar worden, dat er ruimte is voor processen van zelforganisatie, dat interactieprocessen tussen actoren op gang komen, dat meerdere stemmen klinken vanuit meervoudigheid en variëteit, dat betekenissen en vooronderstellingen zichtbaar worden, dat in dialoog een gedeelde betekenisgeving ontstaat en gezamenlijke handelingsalternatieven worden ontwikkeld en dat er processen op gang komen van handelen, reflecteren en leren. 
 
Vernieuwen en leren vallen samen in een proces van lerend vernieuwen . Het is geplande verandering voorbij. Het is als lopen over water.

VGC organisatieadviezen en interimmanagement b.v. wil u graag met woord en daad bijstaan in deze zoektocht en sturing geven aan het veranderingsproces.
Graag laten wij u zien wat de materiële (rendementverbetering) en immateriële (meer rust en voldoening) effecten voor uw organisatie zijn. Eén ding weten we zeker: de baten zullen voor u ruimschoots opwegen tegen de te plegen investeringen!

 
   
Topaasring 18 - Postbus 1435 - 5602 BK - Eindhoven - Tel +31 (0)40 2418727 - Fax +31 (0)40 2486336